Apie Camelia

Prekių nėra

0,00 Eur Viso

Pirkti

Pradinis / Receptiniai vaistai / COMTESS 200 mg, COAT.TAB. N100
Sužinokite apie mūsų geriausius pasiūlymus pirmi

COMTESS 200 mg, COAT.TAB. N100

Receptiniai vaistai

Kompensuojamas vaistas. Atsiėmimas ir apmokėjimas tik vaistinėje. Atsiimant būtina turėti galiojantį gydytojo išrašytą receptą. Užsisakyti galite ne daugiau kaip gydymo kursui, kuris nurodytas recepte. Jei vaistas Jums kompensuojamas, priemokos dydis priklauso nuo kodo įrašyto Jūsų recepto langelyje „Kompensacijos rūšies kodas“. Reikalingas kompensuojamų vaistų pasas su galiojančiu receptu. Nurodytos kainos galioja tik užsisakant vaistus telefonu.

Šį vaistą galite užsisakyti telefonu 8 700 55170 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Vaistą galite įsigyti tik vaistinėje.
Klauskite vaistininko
Klauskite vaistininko
Nemokamas pristatymas
Nemokamas pristatymas

PAKUOTS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Comtess 200 mg plvele dengtos tablets

Entakaponas

Atidžiai perskaitykite vis š lapel, prieš praddami vartoti vaist,

- Neišmeskite šio lapelio, nes vl gali prireikti j perskaityti.

- Jeigu kilt daugiau klausim, kreipkits gydytoj arba vaistinink.

- Šis vaistas skirtas Jums, todl kitiems žmonms jo duoti negalima.Vaistas gali jiems pakenkti

(net tiems, kuri ligos simptomai yra tokie patys kaip J).

- Jeigu pasireišk sunkus šalutinis poveikis arba pastebjote šiame lapelyje nenurodyt šalutin

poveik, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Comtess ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Comtess

3. Kaip vartoti Comtess

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Comtess

6. Kita informacija

1. KAS YRA COMTESS IR KAM JIS VARTOJAMAS

Comtess vartojama kartu su levodopa Parkinsono ligai gydyti. Šis vaistas gerina gydymo levodopa

poveik slopinant Parkinsono ligos požymius. Comtess be levodopos Parkinsono ligos požymi

neslopina.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT COMTESS

Comtess vartoti negalima:

- jeigu yra alergija (padids jautrumas) entakaponui arba bet kuriai pagalbinei Comtess

medžiagai;

- jeigu yra antinks navikas (vadinamas feochromocitoma; tai gali padidinti ryškiai padidjusio

kraujospdžio rizik);

- jeigu vartojate kai kuri antidepresant (paklauskite gydytojo ar vaistininko, ar galima j

vaistus nuo depresijos vartoti kartu su Comtess);

- jeigu sergate kepen liga;

- jeigu buvo reta antipsichozini vaist sukelta reakcija, vadinama piktybiniu neurolepsiniu

sindromu (PNS), ir(ar) retas raumen pažeidimas, vadinamas netraumine rabdomiolize.

Speciali atsargumo priemoni reikia

- jeigu Js vartojate vaist, kurie gali sumažinti kraujosp stojantis nuo ks ar keliantis iš

lovos;

- jeigu Js pradjote viduriuoti, rekomenduojama stebti kno mas, kad ji perdaug nesumaž;

- jeigu Jums padidjo potraukis azartiniams lošimams ar lytinis aktyvumas.

- jeigu Jums per slyginai trump laik progresuoja anoreksija, astenija (silpnumas, išsekimas) ar

no mass mažjimas, reikia atlikti bendr medicinin apži, taip pat ištirti kepen

funkcij.

Pradjus vartoti Comtess gali tekti koreguoti kit antiparkinsonini vaist doz. Laikykits gydytojo

nurodym.

Kartu su levodopa vartojamas entakaponas gali sukelti mieguistum, dl ko kartais galite staiga

užmigti. Jeigu taip atsitinka, nevairuokite ir nevaldykite ranki ar mechanizm (žr. skyri

“Vairavimas ir mechanizm valdymas”).

18

Stebta pavieni piktybinio neurolepsinio sindromo (PNS) atvej, ypa, kai gydymas entakapono ir

kit dopaminergini vaist deriniu buvo staiga nutrauktas ar sumažinta doz. PNS aprašytas

4 skyriuje. Gydytojas gali rekomenduoti ltai nutraukti gydym entakaponu ir kitais dopaminerginiais

vaistais.

Vaikams

Comtess vartojimo jaunesniems kaip 18 met pacientams patirtis maža. Todl jiems vaisto skirti

nerekomenduojama.

Kit vaist vartojimas

Comtess gali sustiprinti kai kuri vaist poveik (pvz., turin rimiterolio, izoprenalino, adrenalino,

noradrenalino, dopamino, alfa metildopos ir apomorfino). Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kit

vaist, skaitant sigytus be recepto ar augalinius vaistus, pasakykite savo gydytojui arba vaistininkui.

Comtess gali sutrikdyti geležies sisavinim. Todl Comtess ir geležies turin preparat nevartokite

tuo paiu metu. Pavartoj vien iš j, 2-3 valandas palaukite ir paskui vartokite kit.

štumas ir žindymo laikotarpis

iosioms ir žindyvms Comtess negalima vartoti.

Vairavimas ir mechanizm valdymas

Comtess, vartojamas kartu su levodopa, gali sumažinti kraujosp, todl galite jausti svaigul. Todl

vartojantiesiems vaist reik atsargiai vairuoti transporto priemones ir valdyti mechanizmus.

Comtess, vartojamas kartu su levodopa, gali sukelti mieguistum ar staigaus miego priepuol. Jeigu

taip atsitinka, kol šie reiškiniai išnyks, nevairuokite transporto priemoni ir nedirbkite darbo (pvz.,

nevaldykite rengini), kurio metu btinas dmesingumas, nes gali kilti sunkaus sužalojimo ar mirties

rizika Jums ar kitiems žmonms.

3. KAIP VARTOTI COMTESS

Comtess visada vartokite tiksliai taip, kaip nurod gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkits gydytoj

arba vaistinink.

Comtess vartojama kartu su levodopos turiniais vaistais (levodopos/karbidopos ar levodopos/

benserazido preparatais). Tuo pat metu galite vartoti ir kitus vaistus nuo parkinsonizmo.

prasta Comtess doz yra 200 mg su kiekviena levodopos doze. Jeigu Jums atliekama dializ dl

inkst nepakankamumo, gydytojas gali pailginti pertraukas tarp dozi. Didžiausia rekomenduojama

doz yra 10 table per par, t.y. 2 000 mg Comtess.

Pavartojus per didel Comtess doz

Jeigu išgte per didel doz, nedelsdami kreipkits gydytoj arba artimiausi ligonin.

Pamiršus pavartoti Comtess

Jeigu pamiršote išgerti Comtess su levodopos doze, kit Comtess tablet išgerkite su kita levodopos

doze.

Negalima vartoti dvigubos dozs norint kompensuoti praleist doz.

Nustojus vartoti Comtess

Nenustokite vartoti Comtess, kol gydytojas nenurod. Tokiu atveju gydytojui gali tekti koreguoti

vaist nuo parkinsonizmo doz. Staiga nutraukus ir Comtess, ir kit vaist nuo parkinsonizmo

vartojim, gali pasireikšti nepageidaujamas šalutinis poveikis. Jeigu kilt daugiau klausim dl šio

vaisto vartojimo, kreipkits gydytoj arba vaistinink.

19

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Comtess, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutin poveik, nors jis pasireiškia ne visiems žmonms.

Paprastai šalutiniai Comtess reiškiniai bna nesunks ar vidutinio sunkumo.

Dažnis apibdinamas sekaniai:

labai dažni (pasireiškia daugiau nei 1 pacientui iš 10)

dažni (pasireiškia 1 iš 10 pacient iš 100)

nedažni (pasireiškia 1 iš 10 pacient iš 1000)

reti (pasireiškia 1 iš 10 pacient iš 10 000)

labai reti (pasireiškia mažia nei 1 pacientui iš 10 000)

dažnis nežinomas (negali bti vertintas pagal turimus duomenis)

Labai dažni

Nekontroliuojami judesiai (diskinezijos), pykinimas ir pakitusi šlapimo spalva - rausvai ruda, šis

simptomas nepavojingas.

Dažni

Nekontroliuojami judesiai (hiperkinezijos), vmimas, pa Parkinsono ligos požymiai, galvos

svaigimas, viduriavimas, pilvo skausmas, viduri užkietjimas, burnos dživimas, haliucinacijos

(daikt, kuri iš tikr nra, regjimas/girdjimas/jutimas/uodimas), ilgalaikis raumen susitraukimas

(distonija), nuovargis, padids prakaitavimas, nemiga, ryšks sapnai, alpimas ir sumišimas.

Reti

rimai ir pakit kepen funkcijos tyrim rezultatai.

Labai reti

Psichinis neramumas, sumažs apetitas, sumažs kno svoris, dilglin.

Ši nepageidaujam reiškini tikslus pasireiškimo dažnis nra žinomas, bet, nustatytas remiantis

pranešimais, gautais po to, kai jau vaistas buvo rinkoje: kolitas (storosios žarnos uždegimas), hepatitas

ir pakitusi odos, plauk, barzdos ir nag spalva.

Šalutini reiškini dažnai atsiranda dl sustiprjusio levodopos poveikio, dažniausia gydymo

pradžioje. Kai kuri reiškini, pvz., nevaldomi judesiai, pykinimas, pilvo skausmas, dažniau bna

vartojant didesnes dozes (1 400-2 000 mg per par). Jeigu Jums, pradjus vartoti Comtess, pasireiškia

ši reiškini, kreipkits gydytoj, kuris nusprs, ar reikia koreguoti doz.

Retai pacientams, vartojantiems Comtess su levodopa, padidja mieguistumas dien, pavieniams

pacientams bna staigaus miego epizod.

Registruoti keli piktybinio neurolepsinio sindromo (PNS) ir rabdomiolizs atvejai. PNS yra reta sunki

reakcija, kuri gali išsivystyti vartojant centrin nerv sistem veikian vaist, ji pasireiškia

sustingimu, raumen triojimu, drebjimu, psichikos pakitimais, koma, aukšta kno temperatra,

padidjusiu širdies susitraukim dažniu ir nestabiliu kraujospdžiu. Rabdomioliz yra retas sunkus

raumen sutrikimas.

Buvo pranešta, kad pacientams, vartojantiems dopaminerginius vaistus, skaitant Comtess ir levodopa,

pasireišk elgesio pokyiai, tokie kaip potraukis lošti (patologinis lošimas) ar susiprs lytinis

potraukis (sustiprs seksualumas ir lytinis aktyvumas).

Jeigu pasireišk sunkus šalutinis poveikis arba pastebjote šiame lapelyje nenurodyt šalutin poveik,

pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

20

5. KAIP LAIKYTI COMTESS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant džuts ir buteliuko etikets nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Comtess vartoti negalima.

Vaistas tinkamas vartoti iki paskutins to mnesio dienos.

Speciali laikymo slyg šiam vaistui nereikia.

6. KITA INFORMACIJA

Comtess sudtis

- Veiklioji medžiaga yra entakaponas. Vienoje tabletje yra 200 mg entakapono.

- Pagalbins medžiagos tablets šerdyje yra mikrokristalin celiulioz, kroskarmeliozs natris,

povidonas ir magnio stearatas.

- Plvels dangalas: dalinai hidrinto polivinilo alkoholis, talkas, makrogolis, sojos pupeli

lecitinas, geltonasis geležies oksidas (E172), raudonasis geležies oksidas (E172) ir titano

dioksidas (E171).

Comtess išvaizda ir kiekis pakuotje

Comtess 200 mg plvele dengtos tablets – tai rusvai oranžins, ovalios tablets, kuri vienoje pusje

išraižyta „COMT“. Jos išleidžiamos buteliukais.

Yra keturi skirting dydži pakuots (buteliukai, kuriuose yra 30, 60, 100 ar 175 table). Gali bti

tiekiamos ne vis dydži pakuots.

Rinkodaros teiss turtojas ir gamintojas

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Suomija

Jeigu apie š vaist norite sužinoti daugiau, kreipkits vietin rinkodaros teiss turtojo atstova.

Probleminės sritys
Jau prisiregistravę?
Sukurti paskyrą Pamiršote slaptažodį ?