Apie Camelia

Prekių nėra

0,00 Eur Viso

Pirkti

Pradinis / Receptiniai vaistai / BRINTELIX 10MG PLEVELE DENGTOS TAB.N28
Sužinokite apie mūsų geriausius pasiūlymus pirmi

BRINTELIX 10MG PLEVELE DENGTOS TAB.N28

Receptiniai vaistai

Receptinis vaistas. Atsiėmimas ir apmokėjimas tik vaistinėje. Atsiimant būtina turėti galiojantį gydytojo išrašytą receptą. Užsisakyti galite ne daugiau kaip gydymo kursui, kuris nurodytas recepte.

Šį vaistą galite užsisakyti telefonu 8 700 55170 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Vaistą galite įsigyti tik vaistinėje.
Klauskite vaistininko
Klauskite vaistininko
Nemokamas pristatymas
Nemokamas pristatymas
Pakuotės lapelis: informacija pacientui
Brintellix 10 mg plėvele dengtos tabletės
Vortioksetinas (vortioxetinum)
▼ Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1. Kas yra Brintellix ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Brintellix
3. Kaip vartoti Brintellix
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Brintellix
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Brintellix ir kam jis vartojamas
Brintellix sudėtyje yra veikliosios medžiagos vortioksetino. Jis priklauso vaistų, vadinamų antidepresantais, grupei. Jums šio vaisto paskirta depresijai gydyti.
Nustatyta, kad Brintelix mažina platų spektrą depresijos simptomų, įskaitant liūdesį, vidinę įtampą (nerimo jutimą), miego sutrikimus (miego sutrumpėjimą), apetito sumažėjimą, negalėjimą susikaupti, menkavertiškumo jutimą, susidomėjimo mėgstama veikla išnykimą, sulėtėjimo pojūtį.
Brintellix vartojamas suaugusiems žmonėms didžiosios depresijos epizodams gydyti.

2. Kas žinotina prieš vartojant Brintellix
Brintellix vartoti negalima:
- jeigu yra alergija vortioksetinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);
- jeigu vartojate kitų vaistų depresijai gydyti, kurie yra negrįžtamojo poveikio neselektyvieji monoamino oksidazės inhibitoriai. Jeigu abejojate, klauskite gydytojo.
Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti Brintellix, jeigu:
- vartojate vaistų, kurie sukelia serotoninerginį poveikį, pavyzdžiui:
- tramadolį (stipriai skausmą malšinantis vaistas);
- sumatriptaną ir panašius vaistus, kurių veikliosios medžiagos pavadinimas baigiasi „triptanas” (vartojami migrenai gydyti).
Šių vaistų vartojimas kartu su Brintellix gali didinti serotonino sindromo atsiradimo riziką. Šis sindromas gali būti susijęs su haliucinacijomis, nevalingais trūkčiojimais, širdies plakimo pagreitėjimu, kraujospūdžio padidėjimu, karščiavimu, pykinimu ir viduriavimu;
- esate patyrę priepuolių (traukulių).
Gydytojas gydys atsargiai, jeigu praeityje Jums yra buvę priepuolių arba sergate nestabilių priepuolių sutrikimu ar epilepsija. Vaistai, kuriais gydoma depresija, gali kelti priepuolių pasireiškimo riziką. Visiems pacientams, kuriems pasireiškia priepuoliai arba priepuoliai padažnėja, gydymą reikia nutraukti;
- pasireiškia manija;
- yra greitesnio kraujavimo ar mėlynių atsiradimo tendencijų;
- yra sumažėjusi natrio koncentracija kraujyje;
- esate 65 metų arba vyresnis;
- sergate sunkia inkstų liga;
- sergate sunkia kepenų liga arba kepenų liga, kuri vadinama ciroze.
Mintys apie savižudybę ir depresijos arba nerimo sutrikimų pasunkėjimas
Jeigu sergate depresija ir (arba) jaučiate nerimą, kartais Jums gali kilti minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę. Pradėjus pirmą kartą vartoti antidepresantus, tokių minčių gali kilti dažniau, nes turi praeiti šiek tiek laiko (paprastai apie dvi savaitės, bet kartais ir ilgiau), kol šie vaistai pradės veikti.
Tokia minčių tikimybė Jums yra didesnė šiais atvejais:
- jeigu anksčiau mąstėte apie savižudybę arba savęs žalojimą;
- jeigu esate jaunas suaugęs žmogus.
Klinikinių tyrimų duomenys parodė, kad psichikos sutrikimais sergantiems jauniems suaugusiesiems (jaunesniems kaip 25 metų), vartojant antidepresantų, su savižudybe siejamo elgesio rizika yra didesnė.
Jeigu bet kuriuo metu galvojate apie savižudybę arba savęs žalojimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninės priėmimo skyrių. Jums gali būti naudinga pasakyti giminaičiams ar artimiems draugams, kad sergate depresija ar jaučiate nerimą. Paprašykite juos perskaityti šį pakuotės lapelį. Galite jų paprašyti, kad Jus perspėtų, jeigu pastebės, kad Jūsų depresija ar nerimas pasunkėjo arba jie nerimauja dėl Jūsų elgesio pokyčių.
Vaikams ir paaugliams
Brintellix nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, kadangi duomenų apie tokio amžiaus pacientų gydymą nėra.
Kiti vaistai ir Brintellix
Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Pasakykite savo gydytojui, jeigu vartojate kurį nors iš toliau išvardytų vaistų:
- fenelziną, iproniazidą, izokarboksazidą, nialamidetranilciprominą (vaistai depresijai gydyti, kurie vadinami neselektyviaisiais monoamino oksidazės inhibitoriais).
Jeigu vartojate kurį nors iš šių vaistų, turite palaukti 14 dienų ir tik tada pradėti vartoti Brintellix. Nutraukus šio vaisto vartojimą, turite palaukti 14 dienų ir tik tada pradėti vartoti kurį nors iš šių vaistų;
- moklobemidą (vaistas depresijai gydyti);
- selegiliną, razagiliną (vaistai Parkinsono ligai gydyti);
- linezolidą (vaistas bakterijų sukeltoms infekcinėms ligoms gydyti);
- litį (vaistas depresijai ir psichikos sutrikimams gydyti) ar triptofaną;
- vaistų, kurie mažina natrio kiekį kraujyje;
- rifampiciną (vaistą, kuriuo gydoma tuberkuliozė ir kitokios infekcinės ligos);
- karbamazepiną, fenitoiną (vaistus epilepsijai ir kitokioms ligoms gydyti);
- varfariną, dipiridamolį, fenprokumoną, mažas acetilsalicilo rūgšties dozes (kraują skystinančius vaistus).
Vaistai, kurie didina priepuolių riziką:
- sumatriptanas ir į Brintellix panašūs vaistai, kurių veikliosios medžiagos pavadinimas baigiasi „triptanas”;
- tramadolis (stipriai skausmą malšinantis vaistas);
- meflokvinas (vaistas maliarijos profilaktikai ir gydymui);
- bupropionas (vaistas depresijai gydyti, o taip pat vartojamas norint mesti rūkyti);
- fluoksetinas, paroksetinas ir kiti vaistai depresijai gydyti, vadinami SSRI / SNRI, tricikliais antidepresantais;
- jonažolės (Hypericum perforatum) preparatai (vaistai depresijai gydyti);
- chinidinas (vaistas širdies plakimo sutrikimams gydyti);
- chlorpromazinas, chlorprotiksenas, haloperidolis (vaistai psichikos sutrikimams gydyti, kurie priklauso grupėms, vadinamoms fenotiazinais, tioksantenais, butirofenonais).
Pasakykite gydytojui, jei vartojate bet kurį iš ankščiau išvardytų vaistų, kadangi gydytojas turi žinoti, ar Jums jau yra traukulių atsiradimo rizika.
Brintellix vartojimas su alkoholiu
Šio vaisto, kaip ir daugumos kitų vaistų, nerekomenduojama vartoti kartu su alkoholiu.
Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas
Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.
Nėštumas
Brintellix vartoti nėštumo metu negalima, išskyrus atvejus, kai gydytojas teigia, kad tai neabejotinai būtina.
Jeigu per paskutiniuosius 3 nėštumo mėnesius vartojate vaistų depresijai gydyti, įskaitant Brintellix, turite žinoti, kad Jūsų naujagimiui gali pasireikšti šis toliau išvardytas poveikis: kvėpavimo sutrikimai, melsva odos spalva, priepuoliai, kūno temperatūros pokyčiai, žindymo sunkumai, vėmimas, maža cukraus koncentracija kraujyje, raumenų sukietėjimas arba suglebimas, ryškūs refleksai, drebulys, drebėjimas, irzlumas, letargija, nuolatinis verkimas, mieguistumas ir miego sutrikimai. Jeigu Jūsų naujagimiui pasireiškė kuris nors iš šių simptomų, nedelsdami kreipkitės į savo gydytoją.
Būtinai pasakykite savo akušerei ir (arba) gydytojui, kad vartojate Brintellix. Nėštumo pabaigoje, ypač per paskutiniuosius 3 nėštumo mėnesius vartojami į Brintellix panašūs vaistai gali didinti sunkios naujagimio būklės, vadinamos ilgalaike naujagimio plautine hipertenzija (INPH), riziką. Dėl to naujagimis gali dažniau kvėpuoti ir pamėlti. Tokių simptomų dažniausiai atsiranda per pirmąsias 24 valandas naujagimiui gimus. Jeigu Jūsų naujagimiui pasireiškia toks poveikis, turite nedelsdami kreiptis į akušerę ir (arba) gydytoją.
Žindymo laikotarpis
Tikėtina, kad sudedamųjų Brintellix medžiagų patenka į moters pieną. Brintellix neskirtas vartoti žindymo laikotarpiu. Jūsų gydytojas, atsižvelgdamas į žindymo naudą vaikui ir gydymo naudą Jums, nuspręs, ar nutraukti žindymą, ar nutraukti Brintellix vartojimą.
Vaisingumas
Tyrimų su gyvūnais metu nustatyta, kad kai kurie į vortioksetiną panašūs vaistai nuo depresijos gali bloginti spermos kokybę. Yra teorinė galimybė, kad tai gali turėti įtakos vaisingumui. Tyrimų su gyvūnais metu tokio vortioksetino poveikio nenustatyta; įtakos žmonėms kol kas nepastebėta.
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Brintellix gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai. Vis dėlto užsiimti tokia veikla pradėjus gydymą Brintellix ar pakeistus vaisto dozę patariama atsargiai.

3. Kaip vartoti Brintellix
Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Jaunesniems kaip 65 metų žmonėms rekomenduojama Brintellix dozė yra 10 mg vortioksetino vieną kartą per parą. Jūsų gydytojas, atsižvelgdamas į Jūsų atsaką į gydymą, dozę gali padidinti iki didžiausios 20 mg vortioksetino dozės per parą arba sumažinti iki mažiausios 5 mg vortioksetino dozės per parą.
Pradinė dozė 65 metų ir vyresniems pacientams yra 5 mg vortioksetino vieną kartą per parą.
Vartojimo metodas
Išgerkite vieną tabletę užsigerdami stikline vandens.
Tabletę galima išgerti valgant arba nevalgius.
Gydymo trukmė
Vartokite Brintellix visą gydytojo rekomenduotą laikotarpį.
Ir toliau vartokite Brintellix, net jeigu tam tikrą laikotarpį nejuntate jokio savo būklės pagerėjimo.
Gydymą reikia tęsti ne trumpiau kaip 6 mėnesius po to, kai vėl pradedate gerai jaustis.
Ką daryti pavartojus per didelę Brintellix dozę?
Jeigu išgėrėte didesnę už paskirtąją Brintellix dozę, nedelsdami kreipkitės į savo gydytoją arba artimiausios ligoninės priėmimo skyrių. Kartu pasiimkite talpyklę ir visas likusias tabletes. Tai padaryti reikia ir tuo atveju, jeigu nejuntate jokių požymių ar diskomforto. Perdozavimo požymiai yra galvos svaigimas, pykinimas, viduriavimas, diskomfortas pilve, viso kūno niežulys, mieguistumas bei veido ir kaklo paraudimas.
Pamiršus pavartoti Brintellix
Išgerkite kitą dozę įprastu laiku. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.
Nustojus vartoti Brintellix
Nenutraukite Brintellix vartojimo pirmiau nepasitarę su savo gydytoju.
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. Galimas šalutinis poveikis
Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Apskirtai stebėtas šalutinis poveikis buvo nesunkus ar vidutinio sunkumo ir pasireiškė per pirmąsias dvi gydymo savaites. Reakcijos dažniausiai buvo trumpalaikės ir gydymo dėl jų nutraukti neprireikė.
Toliau išvardytas šalutinis poveikis, apie kurį buvo pranešta, pasireiškė nurodytu dažnumu.
Labai dažni (gali pasireikšti dažniau kaip 1 iš 10 žmonių):
- pykinimas.
Dažni (gali pasireikšti ne dažniau kaip 1 iš 10 žmonių):
- viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas;
- galvos svaigimas;
- viso kūno niežulys;
- apetito sumažėjimas;
- nenormalūs sapnai.
Nedažni (gali pasireikšti ne dažniau kaip 1 iš 100 žmonių):
- griežimas dantimis;
- veido ir kaklo paraudimas;
- pakaitavimas naktimis.
Dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis):
- serotonino sindromas (žr. 2 skyrių).
Pastebėta, kad tokio tipo vaistų vartojantiems pacientams padidėja kaulų lūžimų rizika.
Pranešimas apie šalutinį poveikį
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai, užpildę interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą, paštu Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius, tel: 8 800 73568, faksu 8 800 20131 arba el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti Brintellix
Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Ant pakuotės po „Tinka iki / EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.
Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija
Brintellix sudėtis
- Veiklioji medžiaga yra vortioksetinas. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg vortioksetino (hidrobromido forma).
- Pagalbinės medžiagos yra manitolis (E421), mikrokristalinė celiuliozė, hidroksipropilceliuliozė, karboksimetilkrakmolo A natrio druska, magnio stearatas, hipromeliozė, makrogolis 400, titano dioksidas (E171), geltonasis geležies oksidas (E172).
Brintellix išvaizda ir kiekis pakuotėje
Geltonos spalvos, migdolo formos, 5 x 8,4 mm dydžio plėvele dengta tabletė, kurios vienoje pusėje yra išraižytas užrašas „TL”, o kitoje – „10”.
Brintellix 10 mg plėvele dengtos tabletės tiekiamos lizdinių plokštelių pakuotėje, supakuotos po 7, 14, 28, 56, 56x1, 98, 98 x 1, 126 (9x14), 490 (5x(98x1)) tablečių, ir tablečių talpyklėje, supakuotos po 100 ar 200 tablečių.
56x1, 98x1 ir 490 plėvele dengtų tablečių pakuotėse yra atskirų dozių lizdinės plokštelės.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.
Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Danija
Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą:
UAB Lundbeck Lietuva
Tel: + 370 5 231 4188
 Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 12/2014.
 
 Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.
 
 


 
Probleminės sritys
Jau prisiregistravę?
Sukurti paskyrą Pamiršote slaptažodį ?