Pirkimo taisyklės

PIRKIMO - PARDAVIMO INTERNETINĖJE VAISTINĖJE WWW.CAMELIA.LT TAISYKLĖS

1. NAUDOJAMOS SĄVOKOS

 • https://camelia.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu https://camelia.lt
 • Pardavėjas - Pardavėju šiose Taisyklėse yra UAB „Nemuno vaistinė“, juridinio asmens kodas 134778482, buveinės adresas: 9-ojo Forto g. 70, 48179 Kaunas, Lietuva (toliau – Pardavėjas).
 • Pirkėjas - Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris fizinis ir juridinis asmuo, perkantis vaistinėje ar besinaudojantis kitomis Internetinės vaistinės paslaugomis.
 • Asmens duomenys– tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Kaip tvarkomi Pirkėjo asmens duomenys, aprašyta Privatumo taisyklėse.
 • Darbo diena– kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.
 • Pirkimo taisyklės – šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes Internetinėje vaistinėje www.camelia.lt (toliau – Internetinė vaistinė). Šios Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik nacionaline kalba.
 • Privatumo taisyklės– Privatumo taisyklės, kurios apibrėžia Pardavėjo renkamų ir tvarkomų Pirkėjo asmens duomenų tikslus, šaltinius, teisinius pagrindus, nustato duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką, taip pat pateikia kitą pagal taikomus teisės aktus reikalaujamą pateikti informaciją, susijusią su Pirkėjo asmens duomenų apsauga.
 • Vaistinė– bet kuri Pardavėjo valdoma vaistinė.
 • Farmacijos specialisto konsultacija– farmacijos specialisto ryšio priemonėmis teikiama farmacinė paslauga, apimanti receptinių ir nereceptinių vaistinių preparatų parinkimą, farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą pirkėjui bei atitinkanti 2007 m. birželio 15 d Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-494 patvirtintų aktualios redakcijos „Geros vaistinių praktikos nuostatų“ reikalavimus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Internetinė vaistinė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes arba paslaugas (toliau – Prekes) asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Internetinėje vaistinėje juridiniai asmenys gali užsisakyti Prekių tik turėdami galutinio vartojimo tikslą, bet ne daugiau nei 20 vnt. vienos konkrečios Prekės per mėnesį. Internetinėje vaistinėje užsisakyti vaistinių preparatų negali juridiniai asmenys, turintys vaistinių preparatų didmeninio platinimo licenciją, vaistinės licenciją arba gydymo įstaigos licenciją.
 • Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius užsakymus. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninės prekybos požiūriu neįprastai didelius Prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar Prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keliais per santykinai trumpą laiką pateikiamais užsakymais) ir/arba kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.
 • Internetinė vaistinė www.camelia.lt prekybą vykdo tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Internetinėje vaistinėje.
 • Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Internetinėje vaistinėje be registracijos, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti Prekių ar paslaugų užsakymo Internetinėje vaistinėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka.
 • Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Internetinėje vaistinėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant.
 • Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Internetine vaistine arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Internetine vaistine naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Internetinės vaistinės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 • Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės vaistinės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.
 • Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties dalimi, ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jis turi tokią pareigą ir jam tokia galimybė buvo suteikta. 

3. REGISTRACIJA INTERNETINĖJE VAISTINĖJE

 • Internetinės vaistinės lankytojas, norėdamas naudotis Internetine vaistine ir tapti Pirkėju, gali rinktis vieną iš nurodytų būdų:
  • pirkti be registracijos, kaip svečias;
  • susikurti vartotojo paskyrą ir užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas duomenis, kurie pažymėti kaip privalomi (žvaigždutės ženklu „*“).
 • Nurodytų duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo internetinio pirkimo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir savo sugalvotą slaptažodį.
 • Pirkėjas atsako už tai, kad Internetinėje vaistinėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs bei pirkėjas įsipareigoja duomenis saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims.
 • Jeigu pasikeičia Pirkėjo Internetinėje vaistinėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Internetine vaistine Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.
 • Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją el. paštu [email protected] arba telefonu 8 697 03000.

4. PREKIŲ UŽSAKYMAS

 • Norėdamas užsisakyti Prekių iš Internetinės vaistinės, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Internetinės pirkimo paskyros arba pasirinkti pirkimo neprisijungus funkciją.
 • Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Internetinėje vaistinėje suformavęs Prekių krepšelį, o receptinių ar nereceptinių vaistinių preparatų pirkimo atveju dar ir pasinaudojęs farmacine paslauga nuotolinio ryšio priemonėmis, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, apmokėjimo, pristatymo sąlygomis bei kita pateikiama informacija paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
 • Informacija apie apmokėjimo būdus, pristatymo sąlygas bei įkainius yra skelbiama camelia.lt ir Pirkėjas privalo susipažinti Internetinėje vaistinėje, skiltyse „Atsiskaitymo būdai“ ir "Pristatymas".
 • Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, įskaitant, bet neapsiribojant dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, yra sutrikęs tiekimas dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su Internetinėje vaistinėje pateikiama kaina, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 9.2 punkte, ar dėl kitų priežasčių, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtą(-as) sumą(-as) per 14 kalendorinių dienų.
 • Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Pirkėjui pasirinkus už Prekes apmokėti užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento. Apie užsakymo vykdymo pradžią Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu.
 • Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo.

5. RECEPTINIŲ IR NERECEPTINIŲ VAISTŲ ĮSIGYJIMAS NUOTOLINIU BŪDU

 • Pirkėjas, Internetinėje vaistinėje, nuotoliniu būdu receptinius ar nereceptinius vaistinius preparatus gali įsigyti tik po to, kai Pardavėjo farmacijos specialistas nuotolinio ryšio priemonėmis suteiks Pirkėjui farmacinę paslaugą. Farmacinė paslauga – tai farmacijos specialisto ryšio priemonėmis teikiama farmacinė paslauga, apimanti receptinių ir nereceptinių vaistinių preparatų parinkimą, farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą pirkėjui bei atitinkanti 2007 m. birželio 15 d Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-494 patvirtintų aktualios redakcijos „Geros vaistinių praktikos nuostatų“ reikalavimus. Ši paslauga Pirkėjui suteikiama po to, kai jis susipažįsta ir patvirtina, kad susipažino su kiekvieno iš krepšelyje esančio receptinio ar/ir nereceptinio vaistinio preparato informaciniu lapeliu bei, pabaigęs formuoti Prekių krepšelį.
 • Farmacijos specialisto, nurodant jo vardą, pavardę ir profesinę kvalifikaciją konsultacija yra teikiama Pirkėjo užsakyme nurodytu telefono numeriu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, darbo dienomis nuo 8:00 iki 18:00 val. Telefonu teikiama farmacijos specialisto konsultacija yra įrašoma, elektroniniu paštu išsaugomi susirašinėjimai ir saugoma Privatumo taisyklėse nurodytais terminais.
 • Pardavėjui negalint susisiekti su Pirkėju jo užsakyme nurodytu telefono numeriu ilgiau nei 2 dienas (pirkėjui yra skambinama 3 kartus), papildomai Pirkėjui, jo užsakyme nurodytu el. paštu išsiunčiamas informacinis pranešimas dėl tolimesnių veiksmų. Nepavykus susisiekti su Pirkėju ir/ar negavus atsakymo el. paštu Pirkėjo suformuotas užsakymas yra anuliuojamas. Tuo atveju, jei Pirkėjas yra atlikęs išankstinį apmokėjimą už pateiktą užsakymą, jo sumokėti pinigai už Prekes yra grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas apmokėjimas, per 14 kalendorinių dienų.
 • Nereceptinių vaistinių preparatų įsigyjimas nuotoliniu būdu:
 • Vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų galima parduoti ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui, išskyrus tuos atvejus, kai vaistinio preparato mažiausia vidinė pakuotė yra skirta ilgesniam nei 1 mėnesio gydymo kursui ir jos negalima išardyti.
 • Vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų, sudėtyje turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), galima parduoti ne daugiau negu vieną išorinę, jei jos nėra, vidinę pakuotę. Receptinių ir nereceptinių vaistinių preparatų, sudėtyje turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) pseudoefedrino, skirtų vartoti skirtingu paros metu, vienu kartu vienam gydymo kursui galima parduoti tokį kiekį, kad juose esančio pseudoefedrino, būtų ne daugiau kaip 720 mg.
 • Receptinių vaistinių preparatų įsigyjimas nuotoliniu būdu:
 • Kompensuojamųjų vaistinių preparatų galima parduoti viename recepte iki 6 mėnesių gydymo kursui reikiamą kiekį, kurį galima įsigyti vienu kartu.
 • Kompensuojamųjų vaistinių preparatų su žyma „Gydymui tęsti“ iki 6 mėnesių gydymo kursui reikiamą kiekį, kurį galima įsigyti periodiškai.
 • Įsigijimo periodiškumas turi būti nustatomas toks, kad pacientas vieno įsigijimo metu galėtų įsigyti ne didesnį nei 3 mėnesių gydymo laikotarpiui skirtą vaistinių preparatų kiekį (kai viename recepte išrašomas ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui skirtas vaistinių preparatų kiekis, kurį galima įsigyti vienu kartu, arba kai recepte su žyma „Gydymui tęsti“ išrašomas ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui skirtas vaistinių preparatų kiekis ir jame nurodytu įsigijimo periodiškumu vienu kartu leidžiama įsigyti vaistinių preparatų kiekį ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo laikotarpiui.)
 • Nekompensuojamųjų vaistinių preparatų viename recepte iki 6 mėnesių gydymo kursui reikiamą kiekį, kurį galima įsigyti vienu kartu arba recepte su žyma „Ilgalaikiam gydymui“ iki 12 mėnesių gydymo kursui reikiamą kiekį, nustatyta tvarka (nurodoma visas gydymui skirtas vaistinių preparatų kiekis ir vaistinių preparatų įsigijimo periodiškumas).
 • Jeigu išrašytas elektroninis receptas su žyma „Ilgalaikiam gydymui“ ar „Gydymui tęsti“, jis nustoja galioti, jeigu pacientas pirmą kartą neįsigyja jam paskirtų vaistinių preparatų per 30 dienų nuo recepto įsigaliojimo dienos.
 • Vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamus kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, nuotoliniu būdu neišduodami (neparduodami) (https://www.vvkt.lt/Narkotiniu-ir-psichotropiniu-medziagu-kontrole).
 • Vaikams iki 16 metų vaistai neišduodami (neparduodami). Vaikams iki 18 metų neišduodami (neparduodami) receptiniai ir nereceptiniai vaistiniai preparatai, kuriais piktnaudžiaujant gali išsivystyti priklausomybė ar toksikomanija: receptinių ir nereceptinių vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), etanolio ir jo tirpalų, klonidino, antidepresantų, antipsichotinių, antihistamininių vaistinių preparatų. 

6. PIRKĖJO TEISĖS

 • Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Internetinėje vaistinėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo užsakytos Prekės pristatymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
 • Tais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti įsigytas Prekes Pardavėjui. Taip pat, Pirkėjas neturi teisės grąžinti Prekių, kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nurodytais atvejais.
 • Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

7. PIRKĖJO PAREIGOS

 • Pirkėjas privalo priimti užsakytas Prekes ir sumokėti Prekių bei jų pristatymo kainą.
 • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti Internetinėje vaistinėje. Skiltyje „Mano informacija” Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo internetinio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus Prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.).
 • Prieš pradėdamas vartoti receptinį ar nereceptinį vaistinį preparatą, Pirkėjas turi pasitarti su gydytoju arba vaistininku ir perskaityti informacinį lapelį.
 • Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 

8. PARDAVĖJO TEISĖS

 • Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Internetine vaistine arba panaikinti Pirkėjo registraciją bei užsakymą (-us) jeigu Pirkėjas Internetine vaistine naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Internetinės vaistinės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 • Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Internetinėje vaistinėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant.
 • Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės vaistinės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.
 • Atsižvelgiant į Pirkimo taisyklių 1.4 punktą ir siekiant pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai
 • Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius Prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar Prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių, t. y. daugiau nei 20 vnt. vienos konkrečios Prekės per mėnesį.
 • Pardavėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

9. PARDAVĖJO PAREIGOS

 • Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės vaistinės camelia.lt teikiamomis paslaugomis.
 • Prieš sudarydamas sutartį, Pardavėjas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui visą informaciją apie receptinių ar nereceptinių vaistinių preparatų įsigijimą bei farmacinės paslaugos suteikimą nuotolinio ryšio priemonėmis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
 • Organizuoti Pirkėjo užsakytų Prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu arba į vieną iš Pirkėjo nurodytų vaistinių, kurių sąrašas yra pateikiamas Internetinėje vaistinėje, skiltyje „Vaistinės“.
 • Sudarius nuotolinę vaistinių preparatų pirkimo - pardavimo sutartį, Pardavėjas atsako už tai, kad vaistiniai preparatai į Pirkėjo pageidaujamą vietą ar vaistinę būtų pristatomi ir įteikiami siuntos gavėjui:
  • nepažeistose siuntimo pakuotėse vaistinių preparatų kokybę ir saugą užtikrinančiomis sąlygomis, kad vaistiniai preparatai būtų vežami taip, kad:
   • būtų užtikrintos gamintojo nustatytos laikymo sąlygos;
   • būtų išvengta nepageidaujamos šilumos, šalčio, drėgmės ar kitų veiksnių žalingo poveikio, vaistiniai preparatai nebūtų užteršti ar kitaip sugadinti;
   • neišsipiltų, neišbyrėtų, nesudužtų ir būtų išvengta vagysčių;
   • vaistiniai preparatai, kurie turi būti laikomi šiltai, būtų pristatomi specialiuose konteineriuose ar kitose talpyklose, kuriuose būtų užtikrinama reikiama temperatūra visą vežimo laiką;
  • siuntimo pakuotėse, paženklintose etiketėmis, kuriose nurodoma informacija, leidžianti nustatyti gavėją, jei reikia, specialias laikymo (pvz. temperatūros) sąlygas, ir pateikti transportavimo simboliai;
  • kartu pateikiant šią informaciją: vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas ir farmacinė forma, serija, pakuočių kiekis (jei pristatomas vaistinis preparatas), kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės pagal elektroninius receptus gamintojas, pavadinimas, partijos / serijos numeris, kiekis (jei pristatoma kompensuojamoji medicinos pagalbos priemonė pagal elektroninius receptus), vaistinės, su kuria sudaryta nuotolinė pirkimo–pardavimo sutartis, pavadinimas ir adresas; gavėjo vardas (-ai), pavardė (-ės), adresas.
  • užtikrinant, kad:
   • siuntos turinį galėtų identifikuoti tik siuntos gavėjas;
   • vaistiniai preparatai įteikiami tik siuntos gavėjui, ne jaunesniam nei 16 metų;
   • vaistiniai preparatai, kuriais piktnaudžiaujant gali išsivystyti priklausomybė ar toksikomanija: vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), etanolio ir jo tirpalų, klonidino, antidepresantų, antipsichotinių, antihistamininių, įteikiami tik siuntos gavėjui, ne jaunesniam nei 18 metų.
 • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos Prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių nepateikimą.
 • Pristatyti Pirkėjo užsakytus receptinius ar/ir nereceptinius vaistinius preparatus ir užtikrinti jų saugumą bei kokybę.
 • Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už internetinėje vaistinėje užsakytų Prekių pardavimą ir įsigytų Prekių tinkamą pristatymą, Prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
 • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šiose Taisyklėse, Privatumo taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

10. PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

 • Prekių kainos Internetinėje vaistinėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Internetinėje vaistinėje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos užsakymo pateikimo momentu yra galutinės ir Prekių atsiėmimo/gavimo momentu papildomos nuolaidos ir/ar nuolaidos su „Camelia“ mažų kainų kortele Pirkėjui nėra taikomos.
 • Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo Internetinėje vaistinėje pateikiamas itin platus Prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis Prekių gali būti pateikiamos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta Prekių kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) informuoja Pirkėją ir atšaukia užsakymą bei grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas buvo atsiskaitęs. Pirkėjas, norėdamas įsigyti tą pačią Prekę už teisingą kainą, ją turi užsakyti iš naujo.
 • Internetinėje vaistinėje dėl techninių klaidų, kurios yra akivaizdžios bei kurias Pirkėjas gali lengvai atpažinti, Pirkėjui už akivaizdžiai klaidingą kainą įsigijus Prekių ar pasinaudojus nuolaidomis/akcijomis didesne negu Pardavėjo Internetinėje vaistinėje numatyta apimtimi, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui Prekes tokia akivaizdžiai klaidinga kaina ir nekyla pareigos suteikti nuolaidą/akciją nenumatyta apimtimi. Nustačius tokį atvejį Pardavėjas apie tai elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) informuoja Pirkėją ir atšaukia užsakymą bei grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas buvo atsiskaitęs.
 • Už Prekių atsiėmimo Pardavėjo Internetinėje vaistinėje, pristatymo į terminalą/paštomatą ir/ar pristatymo per kurjerį paslaugas taikomi Prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Internetinės vaistinės skiltyje „Pristatymas“.
 • Pirkėjas už Prekes atsiskaityti gali vienu iš šių būdų:
  • užsakymo „Į namus“ atveju kai nėra perkami receptiniai ar/ir nereceptiniai vaistiniai preparatai Pirkėjas gali pasirinkti apmokėjimo būdą už pasirinktas Prekes: mokėjimu per elektroninės bankininkystės sistemą, kortele arba atsiskaityti kurjeriui pristatant Prekes.
  • Receptinių ar nereceptinių vaistinių preparatų pirkimo atveju, užsakymų „į namus“ Pirkėjo pasirinktos Prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti sutartį tik tada, kai Pirkėjui nuotolinio ryšio priemonėmis suteikiama farmacinė paslauga, Pardavėjas užfiksuoja farmacinės paslaugos Pirkėjui suteikimą. Receptinių ar nereceptinių vaistinių preparatų pirkimo atveju, užsakymų „į namus“ atveju, siekiant įgyvendinti vaistinių veiklai taikomų teisės aktų reikalavimus, farmacinės paslaugos teikimo nuotolinio ryšio priemonėmis pokalbis bus įrašytas. Pirkėjas gali pasirinkti apmokėjimo būdą už pasirinktas Prekes: mokėjimu per elektroninės bankininkystės sistemą, kortele arba atsiskaityti kurjeriui pristatant Prekes.
  • Užsakymo „Į paštomatą“ atveju Pirkėjas gali pasirinkti apmokėjimo būdą už pasirinktas Prekes: mokėjimu per elektroninės bankininkystės sistemą, kortele arba paštomate.
  • Pasirinkus pristatymo būdą „Į paštomatą“ pirkimo-pardavimo sutartis nebus sudaroma jei Prekių krepšelyje bus nors vienas receptinis ar nereceptinis vaistinis preparatas. Norėdamas užsakyti Prekes Pirkėjas turės pašalinti receptinius ir/arba nereceptinius vaistinius preparatus iš Prekių krepšelio.
 • Internetinėje vaistinėje pateiktos Prekių kainos gali nesutapti su įprastose vaistinėse esančiomis kainomis.

11. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

 • Prekių pristatymas Pirkėjui:
  • Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.
  • Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti/atsiimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti/atsiimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  • Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  • PVM sąskaitos-faktūros išrašomos tą pačią darbo dieną, kai buvo pristatytos prekės.
 • Pirkėjas Prekes gali atsiimti Pardavėjo filialuose/vaistinėse, kurių sąrašas yra pateikiamas Internetinės vaistinės camelia.lt skiltyje „Vaistinės“:
  • Prekės į Pirkėjo pasirinktą vaistinę pristatomos per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo suformavimo ir/ar gauto apmokėjimo už Prekes dienos (vaistinių preparatų užsakymo atveju paslauga gali prailgėti iki 4 darbo dienų - nuo farmacinės paslaugos suteikimo).
  • Prekių pristatymas į vaistines nemokamas.
  • Jei Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, už Prekę sumokėjo iš anksto internetu, Prekė perduodama Pirkėjui pateikus užsakymo numerį ir keturis paskutinius užsakymo metu pateikto telefono numerio skaitmenis.
  • Atsiimant užsakymą vaistinėje suteikiama farmacinė paslauga. Jeigu teikiant farmacinę paslaugą paaiškėja, kad Pirkėjo užsakyti ir iš anksto, internetu apmokėti Prekių kiekiai viršija ir/ar neatitinka teisės aktų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę pakeisti Pirkėjo užsakyme esančius Prekių kiekius ir neparduoti Pirkėjui tos užsakymo dalies, kuri viršija ir/ar neatitinka teisės aktų reikalavimų. Tokiu atveju
  • Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus už neparduotą užsakymo dalį į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas užsakymo apmokėjimas, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų.
  • Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo suformavimo datos.
  • Užsakytas Receptines Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo farmacinės paslaugos suteikimo datos.
  • PVM sąskaitos-faktūros išrašomos tą pačią darbo dieną, kai atsiimamas užsakymas.
 • Prekės pristatomos kurjeriu į namus ar kitu Pirkėjo nurodytu adresu:
  • Prekės Pirkėjo nurodytu adresu pristatomos per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo suformavimo ir/ar gauto apmokėjimo už Prekes bei Prekių transportavimą (vaistinių preparatų užsakymo atveju paslauga gali prailgėti iki 4 darbo dienų - nuo farmacinės paslaugos suteikimo). Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje.
  • Prekių pristatymas į namus yra nemokamas perkant už 30,00 Eur ir daugiau. Užsisakius Prekių su pristatymu į namus už mažiau nei 30,00 Eur, pristatymas kainuos 2,80 Eur.
  • Pirkėjas įsipareigoja atsiimti Prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Kai Prekės pristatomos „Į namus“ Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, Prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka sutarties sąlygas.
 • Prekių pristatymas į LP Express, OMNIVA arba DPD paštomatus:
  • Prekės į Pirkėjo pasirinktą LP Express, OMNIVA arba DPD paštomatą pristatomos per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo arba apmokėjimo (pasirinkus el. bankininkystę).
  • Prekių pristatymas į paštomatus yra nemokamas perkant už 25,00 Eur ir daugiau. Užsisakius Prekių į paštomatus už mažiau nei 25,00 Eur, pristatymas kainuos 1,69 Eur.
  • Pasirinkus pristatymo būdą į paštomatą, skirtingais metų laikais, kai temperatūra svyruoja paros eigoje, už siuntos kokybę atsakingas yra Pirkėjas.
 • Prekes, pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją ar jo įgaliotą atstovą. Pirkėjas, laiku neinformavęs Pardavėjo apie nepristatytas Prekes, praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus dėl Prekių nepristatymo laiku. 

12. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

 • Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato pirkėjo teisę atsisakyti ryšio priemonėmis, tame tarpe ir internetu, sudarytos pirkimo - pardavimo arba Prekių teikimo sutarties, nenurodant jokios priežasties.
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos kai jis ar jo Prekių užsakyme nurodytas asmuo gauna užsakytą Prekę. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymo pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti Prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui.
 • Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties turi Pardavėjui - UAB „Nemuno vaistinė“, juridinio asmens kodas 134778482, buveinės adresas: 9-ojo Forto g. 70, 48179 Kaunas, pranešti apie savo sprendimą atisakyti pirkimo – pardavimo sutarties pateikdamas ne nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo formą, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1R-357 „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą galima rasti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9/asr).
 • Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių Prekių:
  • vaistinių preparatų (receptinių ir nereceptinių vaistų);
  • kompensuojamų medicinos priemonių;
  • kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;
  • kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekė prarado prekinę išvaizdą bei yra netinkama grąžinti dėl higienos ar dėl sveikatos apsaugos;
  • kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.
 • Prekės laikomos nekokybiškomis tuo atveju, kai yra pasibaigęs Prekių galiojimo terminas, Prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki Prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi Prekių konsistencija, Prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų Prekių kokybės trūkumų. Prekės Internetinėje vaistinėje yra parduodamos su ne trumpesniu, kaip 4 mėnesių galiojimo terminu.
 • Prekės Pardavėjui gali būti grąžinamos:
  • jeigu Pirkėjas Prekes atsiėmė vaistinėje, Prekės grąžinamos toje pačioje Pardavėjo vaistinėje;
  • jeigu Pirkėjui Prekes pristatė kurjeris, Pirkėjo pasirinkimu Prekės grąžinamos bet kurioje Pardavėjo vaistinėje;
  • Pirkėjui pageidaujant Prekes grąžinti per kurjerį, visos grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu [email protected] arba telefonu 8 697 03000.
 • Prekes Pirkėjas privalo grąžinti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei buvo pateikta kartu su Preke). Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra tinkamai sukomplektuotas ir supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo daikto. Grąžinant Prekes Pirkėjas privalo pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta su Prekėmis, taip pat būtina užpildyti ir pasirašyti grąžinimo formą.
 • Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas Prekes Klientui grąžina ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos arba nuo Kliento įrodymo pateikimo Pardavėjui, kad Prekė yra išsiųsta, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
 • Pirkėjui atsisakius pirkimo - pardavimo sutarties, Pardavėjas Pirkėjui grąžina visus už Prekes sumokėtus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas. Jeigu atsisakoma dalies pirkimo - pardavimo sutarties, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jei likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų buvusi taikyta mažesnė pristatyto kaina, negu kaina, taikyta pristatant Prekes kartu su grąžinama Preke ir tik ta apimtimi, kuri lygi minėtų pristatymo kainų skirtumui.
 • Pardavėjas pinigus grąžina naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu būdu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.
 • Jeigu pristatyta Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjui suteikiama galimybė per 14 kalendorinių dienų pakeisti jam pristatytas Prekes kitomis analogiškomis Prekėmis arba jas grąžinti.
 • Netinkamos kokybės Prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

13. ATSAKOMYBĖ

 • Pirkėjas atsako už Internetinės vaistinės registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir patvirtina, kad pateikti asmens duomenys priklauso jam. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų asmens duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 • Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Internetine vaistine, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų Internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie Internetinės vaistinės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Internetinės vaistinės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti, jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie Internetinės vaistinės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimo prie Internetinės vaistinės duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
 • Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo Internetinėje vaistinėje esančias nuorodas.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

14. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu bei užsakymo metu pateiktu telefono numeriu.
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu. 

15. VAISTŲ IR MEDICININIŲ PREKIŲ PIRKIMAS

 • Kompensuojamieji vaistai ir kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės išduodamos kartu su kompensuojamųjų vaistų pasu pateikiant apdraustojo, kuriam išduotas kompensuojamųjų vaistų pasas, asmens dokumentą su nuotrauka arba socialinio draudimo pažymėjimą. Išduodant kompensuojamuosius vaistus, skirtus vaikams, turi būti pateiktas vaiko gimimo liudijimas.
 • Receptiniai vaistai parduodami (išduodami) tik pagal gydytojų elektroninius receptus.
 • Vaikams iki 10 metų vaistai neparduodami (neišduodami).
 • Įsigyti vaistai kitais vaistais nekeičiami ir už juos sumokėti pinigai negrąžinami.
 • Vaistininkas turi suteikti išsamią informaciją apie Jums reikiamus vaistus.
  Įsigyjant kompensuojamąjį vaistą ar kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę, monitoriaus ekrane Pirkėjui pateikiama informacija apie
 • Pirkėjui reikiamų kompensuojamųjų vaistų ar kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainas ir paciento priemokos dydžius, pirmiausiai informuojant apie vaistą ar medicinos pagalbos priemonę, kurios paciento priemoka yra mažiausia.
 • Įsigyjant receptinį nekompensuojamą vaistą, monitoriaus ekrane Pirkėjui pateikiama informacija apie visų analogiškų vaistų kainas, pirmiausia informuojant apie pigiausią iš jų.
 • Jei gydymosi vaistiniais preparatais metu Pirkėjui pasireiškia šalutinis vaistų poveikis ir/ar sveikatos sutrikimas, Pirkėjas privalo nedelsiant kreiptis į gydytoją. Pirkėjas vaistus turėtų pradėti vartoti tik pasikonsultavus su gydytoju ar vaistininku. Pirkėjas privalo griežtai laikytis vaisto vartojimo instrukcijos bei gydytojo ir/ar vaistininko nurodytų rekomendacijų dėl vaisto dozavimo. Pirkėjas jau vartodamas kokius nors vaistinius preparatus, prieš pradėdamas vartoti kitus vaistinius preparatus, privalo būtinai pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku.
 • Jeigu Pirkėjas turi nusiskundimų ar siūlymų dėl Pardavėjo aptarnavimo, abejoja vaisto kokybe, nori pasitikslinti vaisto kainą, turi kreiptis į vaistinės farmacinės veiklos vadovą ar jo įgaliotą farmacijos specialistą arba išdėstyti raštu. Jeigu Pirkėjo siūlomi Pardavėjo sprendimai netenkina, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos: Studentų g. 45a, Vilnius; darbo laikas I-IV 8-17, V 8-15:45; el. pašto adresas [email protected]; telefonas 8-800 73568, interneto svetainė: https://www.vvkt.lt/. Pageidavimus ir nusiskundimus dėl Pardavėjo vaistinių darbo, Pirkėjas gali pateikti telefonu 837 751 200 (darbo dienomis) arba elektroniniu paštu [email protected].

16. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 • Tvarkydamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas vadovaujasi visais teisės aktų taikomais reikalavimais, detali informacija kokius duomenis ir kokiais tikslais tvarko Pardavėjas bei kokias Jūs turite teises pateikiama šiose Taisyklėse bei Privatumo taisyklėse, kurios skelbiamos Internetinės vaistinės puslapyje camelia.lt
 • Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo tikslais yra tvarkomi visi Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia Pardavėjui naudodamasis Internetine vaistine (įskaitant asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas nurodo elektroninio pirkimo paskyroje esančioje anketoje („Mano informacija“), taip pat duomenys apie Prekių užsakymą ir/arba įsigijimą (mokėjimo už Prekes būdas), užsisakytų/įsigytų Prekių istorija. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkoma tik tiek Asmens duomenų, kurie leidžia suformuoti specialų pasiūlymą, skirtą tik Pirkėjui arba tam tikrai Pirkėjų grupei, identifikuoti Pirkėjui ir pateikti jam tiesioginės rinkodaros pranešimus, įskaitant Pirkėjo gimimo datą ir lytį, jeigu tokius Asmens duomenis Pirkėjas pateikia.
 • Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai ir partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja administruodamas Internetinę vaistinę arba organizuodamas joje teikiamas paslaugas ar vykdomą prekybą, Prekių pristatymą ir/arba kitas su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte minėtus jo įgaliotus duomenų tvarkytojus ir partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tai padaryti.
 • Pirkėjas susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, registracijos formoje aktyviais veiksmais pažymi ar sutinka, kad registracijos Internetinėje vaistinėje metu pateikti asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Pardavėjas, ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Pirkėjui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Internetinės vaistinės veikla, joje parduodamomis Prekėmis ir pan.
 • Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ar norėdamas atšaukti duotą sutikimą, gali tai atlikti bet kuriuo metu parašydami žinutę „STOP“ numeriu 860100653 (norėdami nebegauti reklaminių sms pranešimų), spaudžiant nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ naujienlaiškyje arba visais atvejais kreipiantis elektroniniu paštu: [email protected].
 • Pažymima, kad Pardavėjas remiantis LR elektroninių ryšių įstatymo 81 straipsnio 2 dalimi turi teisę vykdyti tiesioginę rinkodarą Pirkėjo registracijos metu pateiktu el. pašto adresu, teikiant Pirkėjui tiesioginės rinkodaros pasiūlymus dėl panašių ar susijusių Prekių su Pirkėjo jau įsigytomis Prekėmis. Jeigu Pirkėjas susipažinimo su šiomis Taisyklėmis metu prieštarauja tokiam asmens duomenų tvarkymui, turi informuoti apie tai Pardavėją, išsiųsdamas pranešimą elektroniniu paštu [email protected]. Vėliau atšaukti pranešimus galima šių Taisyklių 16.5. punkte nurodytais būdais.
 • Pardavėjas norėdamas Pirkėjui ar Internetinės vaistinės lankytojui pasiūlyti visavertes Internetinėje vaistinėje siūlomas paslaugas, Internetinėje vaistinėje naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Internetinės vaistinės lankytoją, nustatyti Internetinės vaistinės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Internetinėje vaistinėje esančias klaidas. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali valdyti savo pasirinkimą ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės vaistinės funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, savo valią dėl jo kompiuteryje (įrenginyje) įrašomos informacijos patvirtina atlikęs slapukų pasirinkimą. Šio sutikimo Pirkėjas gali bet kada atsisakyti pakeitęs nustatymus slapukų juostoje arba informuoti apie nepageidaujamus pranešimus kreipdamasis į Pardavėją išsiųsdamas pranešimą el. p. [email protected] 

17. PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

 • Kiekvienos Internetinės vaistinės Prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės.
 • Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje vaistinėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 • Pardavėjas tam tikroms Prekių rūšims ar Prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią Prekių kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ar kitos sąlygos nurodomas tokių Prekių aprašymuose Internetinėje vaistinėje bei detalizuojamas Prekės garantiniame talone. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms Prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
 • Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių Prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias Prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 • Jeigu Pirkėjui yra parduodama nekokybiška Prekė, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti Prekę pataisyti arba ją pakeisti tinkamos kokybės Preke, išskyrus atvejus, kai reikalavimo neįmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su išlaidomis kitam reikalavimui įgyvendinti, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:
  • Prekės vertę, jeigu Prekė neturėtų trūkumų;
  • Prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;
  • tai, ar kitokio reikalavimo įvykdymas nesukeltų nepatogumų Pirkėjui.
 • Pardavėjas turi teisę atsisakyti užtikrinti tinkamą Prekės kokybę, jeigu Prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant aplinkybes, nurodytas Taisyklių 17.5 punkte.
 • Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti sumažinti Prekės kainą arba nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, jeigu:
  • Pardavėjas Prekės nepataisė ar nepakeitė arba Pardavėjas, pagal Taisyklių 17.6 punktą atsisakė užtikrinti tinkamą Prekės kokybę;
  • Prekės trūkumas atsirado, nors Pardavėjas bandė užtikrinti Prekės kokybę;
  • Prekės trūkumas yra esminis, neproporcingai apribojantis galimybes įgyvendinti Pirkėjo reikalavimus Prekę pataisyti ar ją pakeisti tinkamos kokybės Preke;
  • Pardavėjas pareiškė arba iš aplinkybių yra aišku, kad Pardavėjas per protingą terminą neužtikrins tinkamos Prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų Pirkėjui.
 • Savo pasirinkimą dėl teisių, susijusių su netinkamos kokybės Prekių įsigijimu, įgyvendinimo Pirkėjas gali išreikšti tik kartu grąžindamas Prekę Pardavėjui.
 • Pirkėjas negali nutraukti pirkimo – pardavimo sutarties, jei Prekės trūkumas yra nedidelis.
 • Pirkėjas, siekdamas įgyvendinti šioje Taisyklių dalyje nustatytas teises, privalo pranešti Pardavėjui apie Prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos.
 • Pirkėjo sumokėti pinigai už netinkamos kokybės Prekę Pirkėjui grąžinami per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo grąžinti pinigus pateikimo ir Prekės grąžinimo Pardavėjui arba įrodymo, jog Prekė buvo išsiųstą Pardavėjui, pateikimo.
 • Pardavėjas teikia Prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Pardavėjas Internetinėje vaistinėje nesuteikia Pirkėjams galimybės pateikti atsiliepimus apie Prekes.
 • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas su Pardavėju gali susisiekti, pateikti skundus, pretenzijas, gauti informaciją ir pan., kreipdamasis į Pardavėją paštu [email protected] arba telefonu 8 697 03000 darbo dienomis nuo 8.00 iki 18.00 val.
 • Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Pardavėjo vyksta valstybine lietuvių kalba.