Privatumo taisyklės

I. ĮVADAS
1. UAB „Nemuno vaistinė“ (toliau – Įmonė, Camelia), įmonės kodas 134778482, registruotos buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. 9-ojo Forto g. 70, valdo vieną iš didžiausių vaistinių tinklų „Camelia”. Vaistinių tinklas „Camelia“ veikia skaidriai, sąžiningai ir atsakingai.
2. Esame lankstūs ir dinamiški, visada greitai reaguojame į klientų poreikius ir pastebėjimus. Priimame klientų nuomonę apie teikiamas paslaugas ir į ją atsižvelgiame. Informaciją vertiname objektyviai ir profesionaliai atsižvelgdami į konkrečius kliento poreikius. Klientas – svarbiausia mūsų įmonės dalis. Nuolatos mokomės ir esame profesionalai, kad galėtume patenkinti klientų poreikius. Randame profesionalius sprendimus kiekvienam ir siekiame kurti sveikesnę ateitį.
3. Gerbiame savo Klientų bei kitų duomenų subjektų teises į jų privačią informaciją ir apdorojame jų asmens duomenis teisėtai ir sąžiningai, kad pateisintume jų pasitikėjimą.
4. Renkame tik tuos Klientų duomenis, kurie yra reikalingi teikiant Įmonių grupės paslaugas, parduodant produktus, vykdant veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonių grupės interneto svetainėse, Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube puslapiuose ir pan. (toliau – Svetainė). Užtikriname, kad renkami ir apdorojami Klientų duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
5. Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šiomis Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.

II. SĄVOKOS
1. Klientas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, perka, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Įmonės paslaugomis, lankosi Įmonės interneto svetainėje, prekybos vietose, arba yra kaip nors kitaip susijęs su Įmonių grupės teikiamomis paslaugomis.
2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas - tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
3. Paslaugos – bet kokie, tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu Įmonės siūlomi produktai, prekės ir (ar) paslaugos.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
1. Įmonė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi:
i. Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau- BDAR arba Reglamentas);
ii. 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Nr. XIII-1426 (toliau - ADTAĮ);
iii. 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135;
Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, perkamų ar naudojamų Įmonės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kaip Įmonės svetainės lankytojas, kai užsisako, perka ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi Įmonės svetainėje.

 • ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
  Gauti tiesiai iš duomenų subjekto (Jūsų), pvz. kreipiantis į Įmonę, registruojantis ir naudojantis Įmonės paslaugoms ar perkant prekes, dalyvaujant lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, apklausose ar tyrimuose, paliekant komentarus, užduodant klausimus, prenumeruojant naujienlaiškius ir (arba) naudojantis Įmonės teikiamomis paslaugomis, kreipiantis į Įmonę prašant suteikti konsultaciją ar atsiunčiant mums savo gyvenimo aprašymą kandidatuojant į laisvas darbo vietas.
  Gaunami ir generuojami duomenų subjektui naudojantis mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis, skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse ir pan.
  Asmens duomenys gaunami Kliento sutikimo pagrindu. Tais atvejais, kai Klientas yra išreiškęs pageidavimą gauti informaciją arba išsakyti nuomonę apie konkrečius produktus ir (ar) paslaugas, asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti Klientui reikalingos informacijos pateikimą. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Įmonei duotą sutikimą. Sutikimas galioja iki jo įvykdymo arba atitinkamai iki atšaukimo, jei tai atsitinka greičiau. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui, kuris pagrįstas atitinkamu sutikimu, pateiktu prieš atšaukimą.
  Duomenys, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių t. y. bankų, viešai prieinamų registrų, kredito biurų (pvz. UAB „Creditinfo“), draudimo bendrovių ir kt.
   
 • ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  Klientas pateikdamas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus Klientui ir teikdama paslaugas, kurių Klientas tikisi. Kliento asmens duomenys Įmonei reikalingi šiais tikslais:
  Santykių su Klientais palaikymo ir galimybių naudotis Įmonės produktais ir paslaugomis sudarymo ir administravimo tikslu.
  Prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų sutarčių su Klientu sudarymo ir vykdymo, duomenų apie Klientą atnaujinimo tikslu, siekiant užtikrinti jų teisingumą, naudojantis išoriniais ir vidaus registrais, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sutarties sudarymą ar vykdant teisinę pareigą.
  Elektroninės prekybos tikslu.
  Garantinio aptaranavimo, prekių užsakymų apdorojimo, problemų, susijusių su prekių pardavimo, pateikimo ar pristatymo sprendimų bei kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslu.
  Kliento ir Įmonės interesų apsaugos tikslu. Siekiant apsaugoti Kliento ir Įmonės interesus, vykdyti Įmonės teikiamų paslaugų kokybės tikrinimą, pateikti verslo komunikacijos įrodymus (telefoninių pokalbių įrašymas).
  Tiesioginės rinkodaros, lojalumo programos, reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, akcijų, loterijų, konkursų) vykdymo tikslu, nuolaidų, lojalumo kortelių administravimo, teikiant pasiūlymus, naujienas, informaciją, paslaugas, tiekiant produktus ar siunčiant naujienlaiškį, kurių Klientas prašo iš Įmonės arba kurie, Įmonės nuomone, gali sudominti Klientą, Klientų nuomonės apklausų, rinkos tyrimų ir statistinių duomenų rinkimo, gerinti Įmonės paslaugų kokybę, Klientų, kaip paslaugų gavėjų, patirtį bei kurti naujus produktus ir paslaugas.
  Registracijos skiepams ir skiepijimo tikslu.
  Įmonės darbuotojų, Kliento ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas).
  Klientų mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu.
  Personalo atrankos tikslu (renkami kandidatų asmens duomenys). Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai į Įmonę elektroniniu paštu [email protected] arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (el. pašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris, visa pateikta informacija CV, motyvaciniame laiške bei pozicija, į kurią pretenduoja) Įmonių grupė tvarko, kad galėtų atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Kandidatų asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. Kandidatų asmens duomenis Įmonė saugo tol kol vyksta atranka į konkrečią darbo vietą. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas. Įmonė nerenka ir netvarko kandidatų ypatingų asmens duomenų.
  Camelia, siekdama skleisti informaciją apie savo veiklą, bei pasiūlyti kliento poreikius ir lūkesčius atitinkančias paslaugas, administruoja šias interneto ir socialinių tinklų svetaines:
  https://camelia.lt/ 
  https://skiepai.camelia.lt/v2/ 
  https://www.linkedin.com/company/camelia-pharmacy/about/ 
  https://www.instagram.com/camelia_vaistine/ 
  https://www.facebook.com/camelia.vaistine/ 
  https://www.youtube.com/user/CAMELIAvaistine1 
  Lankantis mūsų socialinių tinklų paskyrose, Jūsų duomenys gali būti tvarkomi ir socialinių tinklų administratorių. Rekomenduojame susipažinti ir su socialinių tinklų pateikiamomis privatumo politikomis: 
  Linkedin privatumo politika;
  Instagram privatumo politika;
  Facebook privatumo politika;
  Youtube privatumo politika;
  Santykių su tiekėjais palaikymo tikslu yra administruojami šie tiekėjų ir/ar tiekėjų darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefonas, adresas), PVM mokėtojo kodas, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo ar pažymėjimo numeris, jo galiojimo data, asmens kodas, veikla pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą ar pažymėjimą, banko sąskaitos numeris, įgaliojimai.
  Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - sutarties vykdymas, kurios viena iš šalių yra duomenų subjektas (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).
  Skolų administravimo tikslu yra tvarkomi šie skolininkų asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos, informacija apie įsiskolinimą, kontaktiniai duomenys.
  Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - BDAR 6 str. 1. d. f punktas- teisėtas duomenų valdytojo interesas.
  Slapukų renkama informacija, kai lankotės mūsų puslapyje. Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.
  Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.
  Sužinoti, kokie slapukai naudojami šiame puslapyje ir kaip juos valdyti galite kiekvieno puslapio slapukų kontrolės skydelyje.
  Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis kai Klientas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.
   
 • ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS GAVĖJAMS
  Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
  Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Tokie duomenų tvarkytojai yra: reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės; naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės; programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės; informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės; ryšio paslaugas teikiančios įmonės; naujienlaiškių ir SMS siuntimo paslaugas teikiantys teikėjai; pašto ir kurjerių paslaugų teikėjai; archyvavimo paslaugų teikėjai; mokėjimų paslaugas teikiančios įmonės; advokatų ir teisines paslaugas teikiančios įmonės; buhalterinės apskaitos bei audito paslaugų teikėjai; draudimo paslaugas teikiančios įmonės. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
  Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
  Įmonėje gali būti reikalingas apsikeitimas asmens duomenimis, kai tam yra konkretus numatytas tikslas. Įmonei gali tekti pateikti asmens duomenis šiems asmens duomenų gavėjams: Įmonių grupės įmonėms, verslo partneriams, duomenų tvarkytojams (subrangovams).
  Jums sutikus su trečiųjų šalių diegiamais slapukais Jūsų asmens duomenys galimai bus perduoti už ES/EEE ribų, už tokį asmens duomenų tvarkymą atsakingi trečiųjų šalių slapukus administruojantys subjektai.
   
 • ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
  Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
  Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
   
 • KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS
  Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:
  Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
  Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
  Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). T. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei manote, kad jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
  Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.
  Teisė į duomenų perkėlimą. y. pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
  Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.
  Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu Jums daro didelį poveikį.
  Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pvz. dėl tiesioginės rinkodaros.
  Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:
  teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: [email protected].
  raštu – adresu: UAB „Nemuno vaistinė“ 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 Kaunas, Lietuva arba pateikti raštu atvykus į bet kurią Camelia vaistinę.
  Prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas ar kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.
  Klientų prašymus dėl duomenų subjekto teisių Įmonė nagrinėja nemokamai. Prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.
  Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.
  Kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su Įmone, daugiau informacijos http://vdai.lrv.lt.
   
 • KLIENTO ATSAKOMYBĖ
  Informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią Kliento informaciją;
  Pateikti reikalingą informaciją, kad esant Kliento prašymui Įmonė galėtų identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu Klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti Klientą). Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Klientą būtų pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.
   
 • DUOMENŲ SAUGUMAS
  Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Camelia yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Bendrovė, parinkdama ir įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujasi:
  ENISA gairėmis, gerosiomis informacinės saugos praktikomis, VDAI gairėmis.
   
 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  Šios Privatumo politikos taisyklės yra neatskiriama Įmonės teikiamų Paslaugų dalis. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šias Privatumo politikos taisykles. Rekomenduojame Klientus reguliariai susipažinti su naujausia Privatumo politikos taisyklių versija šioje interneto svetainėje, kad žinoti aktualią informaciją.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta 2024.04.09